СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ 2019 година

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИНДИКАТ НА

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Синдикатот на Одбраната и Безбедноста (СОБ) во периодот од 27.09.2019 г. до 30.09.2019 г. во хотел „Мизо“ во Охрид, ги организираше и одржа ХVII-тите по ред Синдикални спортски натпревари.

На игрите зедоа учество околу 180 лица, членови на Синдикатот на Одбраната и Безбедноста, рамномерно застапени од сите Регионални основни организации врз основа на бројот на членовите.

За успешно организирање и спроведување на годинешните Синдикални спортски натпревари се погрижи организациониот одбор и комисијата за спорт при Синдикатот на Одбраната и Безбедноста.

Свеченото отварање се одржа на ден 27.09.2019 година во 17:00 часот и истото започна со свечено дефиле и постројување на натпреварувачите. По интонирањето на химната на Република Македонија, на присутните им се обрати претседателот на СОБ, г-дин Ристо Ајтов кој ги поздрави натпреварувачите и им посака да имаат успех во натпреварувањата и посочи дека е позитивно што Синдикалните спортски натпревари ја задржаа својата традиционалност и како такви треба и понатаму да се негуваат. „Нека победат најдобрите“ – им порача на учесниците претседателот на СОБ и ги прогласи игрите за отворени.

Учесниците на Синдикалните спортски натпревари се натпреваруваа во следните дисциплини: мал фудбал, кошарка, одбојка, пинг-понг, шах, влечење на јаже, пикадо и стрелаштво, и тоа во машка и женска конкуренција.

Победници по дисциплини се :

 

I-во место во Мал фудбал (м), РОО – Тетово,

I-во место во Баскет (м), РОО – Тетово,

I-во место во Баскет (ж), РОО – МО ГШ,

I-во место во Одбојка (м), РОО – Петровец,

I-во место во Одбојка (ж), РОО – ТРЦ,

I-во место во Пинг-понг (м), РОО – Илинден,

I-во место во Пинг-понг (ж), РОО – ЦУК,

I-во место во Шах (м), РОО – Куманово,

I-во место во Шах (ж), РОО – Велес,

I-во место во Пикадо (м), РОО – Штип,

I-во место во Пикадо (ж), РОО – Куманово,

I-во место во Влечење на јаже (м), РОО – Куманово,

I-во место во Влечење на јаже (ж), РОО – Куманово,

I-во место во Стрелаштво (м), РОО – ЦУК,

I-во место во Стрелаштво (ж), РОО – Куманово.

– Најдобри резултати во дисциплината пикадо, во машка конкуренција, постигна Мухамед Ибраими од РОО – Велес, а во женска конкуренција, Емилија Манчиќ од РОО – Куманово.

– Најдобри резултати во дисциплината стрелаштво, во машка конкуренција, постигна Владимир Зафировски од РОО – ЦУК, а во женска конкуренција, Сузана Тасевска од РОО – ЦУК.

На ревијалниот натпревар во стрелаштво со воздушна пушка, победник беше екипата на Воениот синдикат на Р.Србија, а второто место го освои екипата на Синдикатот на Министерство за Одбрана на Р.Словенија.

Како и минатата година и оваа година игрите имаа значење од меѓународен карактер, бидејќи на игрите со свои екипи учество зедоа и  преставници на Воениот синдикат од Р.Србија и Синдикатот на Министерство за Одбрана на Р.Словенија, со кои беа одржани неколку работни средби, на кои беа разменети искуства од синдикалното работење и начинот на решавање на проблемите.

Со почит,
Синдикат на Одбраната и Безбедноста

 

Share

ИЗВЕСТУВАЊЕ – ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИНДИКАТ НА

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

 

Почитувани членови на Синдикатот на Одбраната и Безбедноста (СОБ).

        Согласно позитивните законски прописи во Република Македонија, СОБ пристапи кон изготвување на предлог закон за измена и дополна на Законот за служба во АРМ, со кој би се подобриле правата од работен однос на нашите членови.

        Во прилог на ова обраќање до Вас, почитувани членови на СОБ, го објавуваме текстот на предлог законот за служба во АРМ, како и известувањето до МО со кое што бараме веднаш да се пристапи кон преговори за ново законско решение на Законот за служба во АРМ.

        Воедно Ве молиме, со Ваши предлози активно да земете учество како би ја изготвиле најдобрата законска форма на предлог законот за измена и дополна на Законот за служба во АРМ.

 

 

До Министер за Одбрана
Г-ѓа Радмила Шекеринска-Јанковска

ИЗВЕСТУВАЊЕ

        Почитувана г-ѓа министер,

        Синдикатот на Одбраната и Безбедноста (СОБ), во рамките на претстојните измени и дополни на Законот за служба во АРМ, преку своите Регионални Основни Организации, односно преку членовите на нашиот синдикат, активно учествуваше во дискусиите и предлозите за измена и дополна на Законот за служба во АРМ, кои се водеа во сите основни единици на АРМ, низ касарните на територијата на Република Македонија.

        Ставовите, предлозите, размислувањата и барањата на членовите на СОБ во врска со измените и дополните на Законот за служба во АРМ, а во насока на подобрување на правата од работен однос, што во краен случај би резултирало со подобрување на економско социјалната положба како и подобри услови за работа на вработените во МО и АРМ, беа вградени во предлозите кои што од страна на единиците на АРМ биле доставени до ГШ на АРМ и Вас.

        Истовремено би сакале да Ви укажеме, дека по однос на претстојната трансформација на работните места на јавните службеници во Министерството за одбрана, доколку дојде до намалување на работните места, ставот на Синдикатот на Одбраната и Безбедноста е дека евентуалниот вишок на вработени јавни службеници во МО, да се префрли во рамките на цивилните места во АРМ, при што истите да бидат пензионирани согласно условите од горенаведените предлог измени и дополни на Законот за служба во АРМ.

        Во прилог на ова известување, а согласно одредбите од Колективниот договор на Министерството за одбрана, Ви го доставуваме нашиот предлог Закон за служба во АРМ и бараме веднаш да се пристапи кон отпочнување на социјален дијалог и формирање на работно тело, во рамките на кое ќе се усогласат предвидените решенија во гореспоменатиот закон и како финална верзија во соодветна постапка истиот ќе биде предложен на усвојување.

 

“Предлог закон за служба во АРМ”

Со почит,

Синдикат на Одбраната и Безбедноста
Претседател
Ристо Ајтов

Share

Известување

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИНДИКАТ НА

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Се известуваат членовите на Синдикатот на Одбраната и Безбедноста, дека Владата на Р. Македонија на ден 22.01.2019 година донела „ Уредба за престанување на важењето на уредбата за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија“, со која од 05.02.2019 година се Укинува „Уредбата за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија“ донесена на ден 27.08.2012 година. Тоа значи дека на припадниците на одредени единици од АРМ им се укинува законското право на дополнителни бодови, иако според Законот за Служба на Армијата на Република Македонија, член 153, тоа ги следува. Затоа СОБ изврши консултации со нашите правни застапници, и за понатамошните активности кои што ќе ги преземе раководството на СОБ ќе бидете известени преку претседателите на Регионалните синдикални организации и преку социјалните мрежи т.е преку нашата ФБ страница.

Со почит,
Синдикат на Одбраната и Безбедноста

Share

ИЗВЕСТУВАЊЕ

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИНДИКАТ НА

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

        Синдикатот на Одбраната и Безбедноста ги известува своите членови дека на ден 21.01.2019 година со почеток во 16:00 часот во кабинетот на министерот за одбрана се одржа информативен состанок на кој министерката информираше дека чизмите за припадниците на Армијата ќе бидат поделени во наредниот период, а по доставувањето на воено-теренската униформа, на припадниците на Армијата ќе им бидат поделени по два комплета од средината на месец Април 2019 година. Во врска со измените и дополните на Законот за Служба во Армијата на Република Македонија, беше истакнато дека предложените измени ќе бидат доставени на разгледување до СОБ на почетокот на месец Април. Од страна на СОБ беше изнесен ставот, односно заложбата ЗА изедначување на правата на вработените во МО и АРМ со останатите безбедносни структури во Р.Македонија, посебно во делот на пензионирање: „ Припадниците на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија да остваруваат право на старосна пензија со 40 години пензиски стаж или навршени 55 години старост, во висина од најмалку 80 % од просечната нето плата што осигуреникот ја остварил во текот на најповолните 10 години од пензискиот стаж.“ Во врска со завршување на договорот со наполнети 45 години возраст на професионалните војници, за првите ПФВ на кои договорот им завршува во Март 2019 година, како што не информира министерката се водат преговори со „Дирекцијата за Заштита и Спасување“ (ДЗС) и Шумската полиција. Другите ПФВ кои нема да бидат распоредени во државните институции ќе бидат распоредени како цивилен персонал на служба во Армијата без објавување на јавен оглас. За да се реализира ова ќе се донесе дополна на Законот за Служба во Армијата на Република Македонија кој би гласел:

Член 1

Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија, во членот 38 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: „(3) По исклучок од ставот 1 од овој член, за цивилен персонал на служба во Армијата без објавување на јавен оглас, може да се прими професионале војник на кого службата во Армијата му престанала поради навршување на 45 години возраст, доколку ги исполнува посебните услови утврдени во актот за формацијата на Армијата.“ Ставот 3) станува став 4).

Член 2

По членот 40-б се додава нов член 40-в, кој гласи „40-в

(1) Лица кои имаат посебни специјалности од особено значење за Армијата, а се преземени од страна на друг орган на државната власт, јавно претпријатие, установа или служба, може да засноваат работен однос на неопределено време со Министерството за одбрана без објавување на јавен оглас, со спогодба за преземање.
(2) Лицата од став 1 од овој член се распоредуват на формациските места согласно актите за формацијата на Армијата, во чин и звање со кои се стекнале пред преземањето, а согласно стекнатата посебната специјалност.
        За примањата на цивилните лица вработени во МО и АРМ, од страна на СОБ беше укажано дека тие во изминатиот период иако обавуваа должности и како воени лица, имаа примања кои не се достојни за професијата и институцијата во која работат. Од страна на министерката добивме уверување дека со новите дополни и измени во Законот за служба во Армијата на Република Македонија таа неправда ќе биде исправена и цивилните лица во МО и АРМ ќе имаат достоинствени примања.

Со почит,
Синдикат на Одбраната и Безбедноста

Share

СРЕДБА ПОМЕЃУ СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИНДИКАТ НА

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Сојузот на синдикатите на Македонија денес, 22.11.2018 година одржа средба во Владата на Република Македонија на која присуствуваа претставници на Претседателството на ССМ предводени од Претседателот на ССМ, Дарко Димовски и претставници на Владата на Република Македонија предводени од Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев.

На средбата се дискутираше за прашањата поврзани со унапредување на правата на работниците во Република Македонија, за драфт верзијата на новиот Закон за работните односи и вклученоста на синдикатите при подготовка на истиот, за функционирањето на трипартитниот социјален дијалог, за зголемување на платите во Република Македонија вклучително и минималната плата, за колективното преговарање и склучувањето на колективни договори за јавниот и приватниот сектор, за најавената реформа во јавната администрација како и за останати прашања кои се значајни за унапредување на положбата на работниците во Република Македонија.

 

Претседателот на ССМ и претседателите на синдикатите од јавен сектор ја истакнаа потребата од склучување на нов Општ колективен договор за јавниот сектор за што од Владата беше искажана подготвеност да отпочне процесот за преговори.

На средбата од страна на претседателот на Синдикатот на Одбраната и безбедноста (СОБ), Ристо Ајтов беше истакнато дека е потребно веднаш да се отпочне со консултација со синдикатите од јавниот сектор во врска со претстојната реформа на јавната администрација.

Ставот на СОБ е дека на сите вработени во МО, АРМ, ЦУК и ДЗС во текот на реформата на јавната администрација им се загарантирани работните места во државните институции согласно нивните сегашни работни позиции.

Второто залагање на СОБ е дека треба веднаш да се пристапи кон социјален дијалог со владата на Република Македонија и да се потпише општиот Колективен договор за Јавниот сектор, во кој ќе бидат предвидени повисоки плати и задолжителен регрес за годишен одмор.


Претставнците на ССМ и Владата на Република Македонија изразија задоволство од конструктивноста на денешната работна средба и заеднички констатираа дека има потреба од редовно одржување на меѓусебни средби на ова ниво со оглед на тоа што вакви директни средби помеѓу ССМ и Владата на Република Македонија не биле одржани повеќе од 12 години.

Со почит,
Синдикат на Одбраната и Безбедноста

Share

СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ – 2018 година

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИНДИКАТ НА

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Синдикатот на Одбраната и Безбедноста во периодот од 19.10.2018 до 22.10.2018 година во хотел „Мизо“ во Охрид ги организираше и одржа ХVI-ти по ред Синдикални спортски натпревари.
На игрите зедоа учество околу 200 лица, членови на Синдикатот на Одбраната и Безбедноста рамномерно застапени од сите Регионални основни организации врз основ на бројот на членовите.
За успешно организирање на годинешните Синдикални спортски натпревари Министерот за oдбрана на Република Македонија г-ѓа Радмила Шекеринска како покровител на синдикалните спортски натпревари даде огромна помош и подршка во организацијата на игрите, истотака благодарност за помошта и подршката за организација на игрите  и до Началникот на Генералштабот генерал-мајорот Васко Ѓурчиновски.

На отварање на Синдикалните спортски натпревари се обрати директорот на генералштабот на Армијата на Република Македонија генерал-мајорот Зоран Милески, поздравувајќи ги присутните натпреварувачи и гостите од Воениот синдикат од Р.Србија,Воен и ветерански совет „Боево братство“ од Русија и Синдикат на министерството за одбрана на Р.Словенија. Генерал-мајорот Милески Зоран истакна дека  генералштабот даде подршка за организирање и спроведување на игрите во рамките на своите можности и дека генералштабот секогаш ќе ги подржува манифестациите од оваков карактер каде со игрите покрај дружењето се допринесува и до поголема физичка подготвеност на припадниците на МО и АРМ, потоа игрите ги прогласи за отворени.

Учесниците на Синдикалните спортски натпревари се натпреваруваа во следните дисциплини: мал фудбал, баскет, одбојка, пинг-понг, шах, влечење на јаже, пикадо и стрелаштво, и тоа во машка и женска конкуренција.

ПОБЕДНИЦИ ПО ДИСЦИПЛИНИ СЕ:

МАЛ ФУДБАЛ
I-во место (м), РОО-Тетово
II-ро место (м), РОО-Куманово
III-то место (м), РОО-Илинден

БАСКЕТ МАЖИ
I-во место (м), РОО-Велес
II-то место (м), РОО-Илинден

БАСКЕТ ЖЕНИ
I-то место (ж), РОО-Илинден
II-ро место (ж), РОО-Куманово

ШАХ МАЖИ
I-во место (м), РОО-Велес
II-ро место (м), РОО-ТРЦ
III-то место (м), РОО-Кичево

ШАХ ЖЕНИ
I-во место (ж), РОО-МО ГШ
II-ро место (ж), РОО-Илинден
III-то место (ж), РОО-Чојлија

ВЛЕЧЕЊЕ ЈАЖЕ МАЖИ
I-во место (м), РОО- ВП 8043
II-ро место (м), РОО-Штип
III-то место (м), РОО-Куманово

ВЛЕЧЕЊЕ ЈАЖЕ ЖЕНИ
I-во место (ж), РОО-Куманово
II-ро место (ж), РОО-Илинден

ПИКАДО МАЖИ
I-во место (м), РОО-Кичево
II-ро место (м), РОО-Велес
III-то место (м), РОО-Илинден

ПИКАДО ЖЕНИ
I-во место (ж), РОО-Штип
II-ро место (ж), РОО-Куманово
III-то место (ж), РОО- МО ГШ

ОДБОЈКА МАЖИ
I-во место (м), РОО-Петровец
II-ро место (м), РОО-Тетово
III-то место (м), РОО-Илинден

ОДБОЈКА ЖЕНИ
I-во место (ж), РОО-Илинден
II-ро место (ж), РОО-Кичево

ПИНГ-ПОНГ МАЖИ
I-во место (м), РОО-Петровец
II-ро место (м), РОО-Куманово
III-то место (м), РОО-Илинден

ПИНГ-ПОНГ ЖЕНИ
I-во место (ж), РОО-Куманово
II-ро место (ж), РОО-Илинден
III-то место (ж), РОО- Чојлија

СТРЕЛАШТВО МАЖИ
I-во место (м), РОО-Тетово
II-ро место (м), РОО-ЦУК
III-то место (м), РОО- ВП -8043

СТРЕЛАШТВО ЖЕНИ
I-во место (ж), РОО-МО ГШ
II-ро место (ж), РОО-ЦУК
III-то место (ж), РОО- Илинден

-Најдобри резултати во дисциплината Пикадо во машка конкуренција постигна Климентин Мицески од РОО-Кичево, а во женска конкуренција Емилија Манчиќ од РОО-Куманово .

-Најдобри резултати во дисциплината стрелаштво во машка конкуренција постигна Ванчо Петковски од РОО-ЦУК, а во женска конкуренција Сузана Тасевска од РОО-ЦУК.
Како и минатата година и оваа година игрите имаа значење од меѓународен карактер, бидејќи на игрите присуствуваа преставници на Воениот синдикат од Р.Србија,Воен и ветерански совет „Боево братство“ од Русија и Синдикат на министерството за одбрана на Р.Словенија со кои беа одржани неколку работни средби на кои беа разменети искуства од синдикалното работење и начинот на решавање на проблемите .

После успешно завршените Синдикални спортски натпревари, на учесниците на синдикалните спортски натпревари се обрати претседателот на СОБ г-дин Ристо Ајтов кој истакна дека игрите поминаа во фер и спортска атмосфера, на победниците им упати честитки, а на поразените да се подготвуваат за наредните игри по што игрите ги прогласи за затворени и на сите им посака следната година да постигнат подобри резултати.

Со почит,
Синдикат на Одбраната и Безбедноста

 

Share

Известување

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СИНДИКАТ НА

ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Добар ден,

Ве известуваме дека нашата официјална е-маил адреса повторно е во функција и достапна за комуникација и дека имаме ново лице за контакт во нашата канцеларија, Анета Панчева 078/453-667.

 

Ви благодариме.

Share