Известување

Се известуваат членовите на Синдикатот на Одбраната и Безбедноста (СОБ) кои денеска се јавуваа и прашуваа дали ги следува јубилејната награда за навршени 15 и повеќе од 15 години ефективна работа во МО и АРМ.

Во членот 97 од Колективниот договор на Министерството на одбрана потпишан на ден 31.07.2013 година кој гласи „За непрекината работа во ефективно траење од 15 години во Министерството за одбрана и во Армијата, на работникот му се доделува јубилејна награда во висина на една просечна нето плата исплатена во Република Македонија во предходните три месеци, доколку се обезбедени средства во Буџетот на Министерството“. Со оглед на горе наведеното во членот 97 од Колективниот договор, СОБ смета дека сите лица кои имаат 15 и повеќе од 15 години ефективна работа во МО и АРМ ги следува јубилејна награда.

Инаку да Ве информираме дека Министерството за одбрана од ГШ на АРМ има побарано список на вработени кои ги следува јубилејната награда т.е Министерството за одбрана  ќе им уплатува јубилејни награди на лицата вработени во АРМ врз основ на доставениот список од ГШ на АРМ. СОБ ќе ги следи состојбите и  ќе пружи правна подршка на сите членови на СОБ кои нема да добијат јубилејна награда, а го исполнуват условот согласно Колективниот договор.

Со почит, Синдикат на одбраната и безбедноста

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.