Состанок на Извршниот одбор на СОБ

На ден 16.06.2011 година одржан е состанок на Извршниот одбор, за доставените записници од Регионалните основни организации, а во врска со подршка на Ристо Ајтов за кандидат за претседател на СОБ. Од вкупниот број на РОО на Ристо Ајтов му дадоа подршка 8 РОО, а 4 РОО не дадоа подршка но не предложија свој кандидат. Извршниот одбор му даде подршка на Ристо Ајтов за повторен избор на претседател на СОБ.
Врз основ на горенаведеното констатирано е дека единствен кандидат за претседател на СОБ е Ристо Ајтов.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.