Состанок на Советот на СОБ

На ден 06.05.2011 година одржан е состанок на Советот на кој се дискутираше за подготовките за одржување на Конгресот и тоа дневниот ред на Конгресот да го подготви Извршниот одбор и да го достави до претседателите на региони, делегати на Конгресот да бидат сите членови на советот т.е на секои 60 члена по еден делегат, така што да се запази структурата на делегатите за Конгресот.
Претседателот на членовите на советот им образложи се во врска со одржување на Конгресот за што и се донесе одлука за одржување на Конгресот на ден 30.06.2010, 01 и 02.07.2011 година во хотелот „Романтик“ на Велешкото езеро. Во продолжение се дискутираше околу хранарината каде е кажано дека хранарината нема да ни биде исплатена од страна на министерството и затоа ќе бидеме приморани да поднесеме тужби преку адвокатот кој е ангажиран од страна на синдикатот. Се работи за периодот од 11.04.2008 година до 17.02.2009 година, а услугите на адвокатот ќе може да ги користат сите членови и оние кои ќе станат членови на синдикатот.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.