Презентација на концептот „Активна резерва“

На ден 04.11.2009 година Претседателот на СОБ изврши презентација на концептот „Активна резерва”, на која беа присутни претседателите на РОО и членовите на Извршниот одбор.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.