Изнаоѓање на решение за професионалните војници

На ден 09.02.2009 година одржана е средба со министерот за одбрана г-дин Зоран Коњановски на која присуствуваа по двајца војници од сите РОО и на таа средба министерот истакна дека сака да го реши проблемот со пфв но не е во можност поради предстојните избори и ако се договориме за некое решение не може да влезе во собраниска процедура поради изборите.
Уште истакна дека формирал работна група за изнаоѓање на решение за пфв околу нивниот статус, ставот пфв да се пензионират со 45 години е неизводливо и дека ќе се барат други решенија.
Министерот за одбрана истакна дека во нареден период ќе организира средба со странски аташеа за да се презентира како е решен статусот на професионалните војници во другите армии.

Share

ПРОГРАМА на активности на СОБ за 2009 година

Програмата е поврзана со одредена динамика на планирани активности која може да биде зависна и од одредени новонастанати ситуации како и од расположивите финансиски средстава на располагање во СОБ, но начелно ќе се движи со акцент и во правец на следниве активности:

1. Донесување на Закон за служба во АРМ
Донесување на Законот за служба во АРМ со активно учество на свои претставници во комисијата за донесување на Законот. Со претходни активности во правец на анимирање на ставовите на СОБ за проблемите на членовите во директни разговори со претставниците на МО за изнаоѓање на решенија кои ќе бидат прифатливи и вградени во новиот Закон за служба во АРМ со акцент на:
1.1. Донесување на прифатливо законско решение за ПФВ, за прием, унапредување во подофицерски чин и донесување на прецизни прифатливи решенија по истекување на договорот;
1.2. Изнаоѓање на законско решение за ЦЛ (за сите категори на ЦЛ) и вградување во Законот за служба, посебно инсистирање на можноста за пензионирање на ЦЛ со 25 години стаж;
1.3. Поставување на непоставените старешини и старешините со упатување и добивање на конечен став за решение за офицерите со Виша школа;
1.4. Изнаоѓање на решенија за државните службеници во МО, нивниот статус, унапредување и поставување;
1.5. Следење и изнаоѓање на соодветни решенија за вработените во ЦУК и подрачните единици на одделенијата за одбрана и МО.

2. Зголемување на стандардот на вработените
2.1. Зголемување на платата, изнаоѓање на законско решение во Законот за служба;
2.2. Донесување на посебен коефициент за сите вработени во МО, а врзан со просечната плата;
2.3. Рехабилитација на повредените и ранетите од б/д или на работното место во бањи, одморалишта или скијачки центри;
2.4. Поедноставни интендантски решенија за воената униформа (можност за полесна замена и купување на униформа и опрема) формирање на воени продавници.
2.5. Следење на хигиенските и техничките услови и укинување на монополот на кантините со цел добивање на квалитетна и евтина исхрана.
2.6. Инсистирање за донесување на нови стандарди за исхрана во КТБ и промена на застарените листи на јадења и донесување на нови рецептури која ќе содејствува со стандардите на НАТО и нашата традиција со услови за подобар квалитет и квантитет;
2.7. Бесцаринско или намалени царини за внесување на автомобили или средства машини) за мали бизиси или самовработување на лицата на кои им завршува договорот и лицата кои одат во предвремено пензионирање, вградено во закон.

3. Станбена проблематика
3.1. Овозможување на откуп на службените станови и доведување во рамноправна положба на сегашните корисници на службени станови со нивните колеги кои го имаат правото на откуп;
3.2. Отстранување на неправилностите при доделување на надомест за станарина и инсистирање на СОБ за законско регулирање на истото со вградување во новиот Закон за служба;
3.3. Доставување на предлог од СОБ за трајно решение на станбеното прашање со изградба на нови станови со заеднички проект на заинтересираните вработени и МО (поволно кредитирање, изградба на државно земјиште) по примерот на некои армии.

4. Синдикални спортски игри
4.1. Одржување на Регионални спортски игри;
4.2. Одржување на финални спортски игри ( 11.-14.06 или 18.-21.06.2009 година);
4.3. Зголемување на бројот на учесници на игрите, поголема масовност (спојување на одредени активности за едукација и разговори со претставници на членовите на СОБ со адвокатот и претставници од МО) во склоп на синдикалните игри.

5. Информирање на членовите на СОБ
5.1. По региони:
– информирање со сите членови во Регионот (еднаш годишно);
– информирање на синдикалниот одбор од раководството на СОБ ( двапати годишно);
5.2. Со издавање на информатор, со сопштенија и известувања (сите членови на СОБ);
5.3. Електронска пошта: отварање на веб страна и преку е-маил;
5.4. Прес конференци по потреба.

6. Туристички прошетки и шопинг
6.1. Организирани туристички посети во Македонија (Крушево, Смолари, Маврово);
6.2. Организирани туристички посети и шопинг (Србија, Банско, Софија Р.Бугарија).

7. Унапредување на синдикалното движење
7.1. Активно учество во ЕУРОМИЛ и информирање за активностите;
7.2. Активно учество и придонес во КСС;
7.3. Соработка со синдикатот на МВР.

8. Закон за учесниците во б/д на територијата на РМ и на просторите на бившата СФРЈ
8.1. Изработка и учество во донесување на закон за Учесниците во б/д на територијата на РМ и на просторите на бившата СФРЈ заедно со синдикатот на МВР.

9. Одбележување на свечености и празници
9.1. Осмомартовски подароци за членовите на понежниот пол;
9.2. Новогодишни пакетчиња;
9.3. Изработка а рекламен материјал за членовите на СОБ;
9.4. Доделување на плакети за соработка и унапредување на синдикалното движење.

Share

Средба со Министерот за одбрана

На ден 25.12.2008 година имавме средба со Министерот за одбрана на која присуствуваа: Претседателот на СОБ, Ген/секретар, Извршниот одбор и Претседатели на Регионални основни организации.
Извршниот одбор ги изнесе проблемите околу нивната проблематика, а претставникот од извршниот одбор одговорен за професионални војници Ацо Спасовски му постави прашање на Министерот за одбрана какви размислувања има за проблемите околу статусот на пфв. Министерот одговори дека предложеното во законот за служба пензионирање 15 со 45 е неизводливо и нема да им се дава лажна надеж на пфв туку ќе се гледа да се изнајдат некои други решенија но исто така треба да знаеме дека тие кога ги потпишувале договорите знаеле до кога ќе бидат во АРМ. Во продолжение прашања поставуваа претседателите на РОО за проблемите по гарнизоните од кај што доаѓат. Средбата помина во многу добра атмосфера со ветување од страна на Министерот за одбрана дека вакви средби ќе има почесто.

Share

Расправа околу нацрт Законот за служба

Од 07.04.2008 година почнавме расправа околу нацрт Законот за служба кој ни беше доставен од страна на ГШ на АРМ и кој во текот на истиот месец беше обработен и со одредени забелешки вратен во ГШ на АРМ.

Share

Состанок на Извршен одбор

На ден 14.03.2008 година, на иницијатива на РОО-Куманово, одржан е состанок на Извршен одбор за избор на двајца професионални војници за членови на совет, третиот да биде ротирачки, предложени и избрани беа следните пфв: Здравков Трајче од РОО-Штип, Јовановски Зоран од РОО-Тетово и Ангеловски Зоран од РОО-Петровец.

Share

Состанок со државниот секретар во Министерството за одбрана

На ден 28.11.2007 година се одржа состанок помеѓу државниот секретар во МО госпоѓата Лилјана Штеријоска, СОБ (Синдикатот на Одбраната и Безбедноста) и претставници на работните групи формирани за усогласуање на ставовите помеѓу МО и СОБ.
На состанокот беше истакнато дека работните групи ги имат завршено преговорите и потпишани се записници за истите. Договорено е СОБ да достави предлог за полноправно членство во работата на комисијата за измени и дополнувања на законот за служба во АРМ формирана од страна на тогашниот министер за одбрана г-дин Лазар Еленовски со двајца свои претставници.
Од ова средба има записник кој е потпишан од страна на МО и СОБ.

Share

Ангажирање на професионалните војници до навршување на 38 години!

На ден 06.11.2007 година како производ на сите овие преговарања и договарања излезе дополнување на Законот за служба во АРМ во членот 259 се додаде нов член 259-а кој гласи: „пфв кои пред денот на влегување во сила на овој закон имат склучено договор за работа со МО продолжуват со службата до истекот на договорот со можност за негово продолжување до навршување на 38 години”.

Share