Известување

Синдикатот на Одбраната и Безбедноста (СОБ) како единствен репрезентативен синдикат во рамките на МО и АРМ и воедно потписник на Колективниот договор на Министерството за Одбрана, во рамките на истиот има предвидено исплата на парична помош поради последици од елементарни непогоди.

Исплатата на паричната помош е предвидена во членот 91 од Колективниот договор, кој гласи „Во случај на потешки последици од елементарни непогоди, во согласност со закон со кој се уредува заштитата и спасувањето, на работникот му се исплатува парична помош во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во Министерството, во согласност со закон.

Поради тоа, се известуваат членовите на Синдикатот на Одбраната и Безбедноста (СОБ) чии што домови беа зафатени од поплавите во подрачјата каде што е прогласена елементарна непогода и имаат претрпено материјална штета, дека е потребно да ги преземат следните чекори:

  • Да поднесат барање до Министерството за Одбрана – Сектор за финансии, преку архивата на воената пошта или секторот во МО каде што работат, за исплата на парична помош поради последици од елементарна непогода;
  • Во прилог на барањето да достават копија од лична карта;
  • Барањето да биде во два примерока од кои едниот го предавате во архивата а на другиот кој го задржувате за себе да Ви биде назначен датумот на прием од лицето кое работи во архивата.

Во прилог на ова известување Ви е на располагање урнек од барање за исплата на парична помош поради елементарна непогода, кој што урнек можете да го прилагодувате согласно Вашата состојба.
Барањето за исплата на парична помош поради елементарна непогода можете да го преземете на следниот ЛИНК.

Со почит, Синдикат на одбраната и безбедноста

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.