Известување

Се известуваат членовите на СОБ (Синдикатот на Одбраната и Безбедноста) да си го остварат своето право со поднесување на барање до своите претпоставени, а врз основ на Колективниот договор потпишан од страна на СОБ и Министерството за одбрана на ден 11.07.2013 година во Скопје и кој во службен весник на РМ излезе на ден 31.07.2013 година.

Барањето се поднесува врз основ на член 48 став 1 алинеја 14 (прв училишен ден на прваче) еден слободен ден, и за лицата кои имаат добиено решение за пензионирање, а врз основ на член 96 кој гласи „На работникот му се исплатува надоместок во вид на отпремнина при одење во пензија во висина од 5 (пет) нето плати, пресметано од просечната месечна нето плата исплатена во Републиката во последните три месеци“.

Со почит,
Синдикат на Одбраната и Безбедноста

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.