ПРОГРАМА на активности на СОБ за 2012 година

Програмата е поврзана со традицијата на делувањеето на СОБ, одредена динамика на планирани активности како и од расположивите финансиски средстава на располагање во СОБ, но начелно ќе се движи со акцент и во правец на следниве активности:

1. Потпишување на нов колективен договор
1.1. Превземање на мерки од наша страна до Министерсатвото за одбрана за што поскоро потпишување на нов колективен договор, со кој согласно закон ќе се уредат односно доуредат правата и обврските од работен однос на работниците во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија.

2. Донесување на измени во Законот за служба во АРМ
2.1. Следење на спроведувањето на Законот за служба во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија.
2.2. Изнаоѓање на решение за професионалните војници, за прием, унапредување во подофицерски чин и статусот по истекување на договорот, разгледување на можните подобри решенија за професионалните војници и следење на законските обрски во активната резерва и привилегиите за вработување;
2.3. Спроведување на законските решенија за ЦЛ во Законот за служба, Законот за државни службеници и во донесувањето на подзаконските акти;
2.4. Поставување на непоставените старешини и старешините со упатување и решение за воените лица кои имаат 25 години стаж, а се ранети во б/д или повредени во текот на службата;
2.5. Изнаоѓање на решенија за државните службеници во МО, нивниот статус, унапредување и поставување;
2.6. Следење и изнаоѓање на соодветни решенија за вработените во ЦУК.

3. Зголемување на стандардот на вработените
3.1. Зголемување на платата, изнаоѓање на решение за зголемување на платите сразмерно со порастот на трошоците за живот;
3.2. Рехабилитација на повредените и ранетите од б/д во бањи, одморалишта или скијачки центри;
3.3. Подобрени интендантски решенија за воената униформа (можност за полесна замена и купување на униформа и опрема) формирање на воени продавници;
3.4. Превземање на мерки од наша страна до Министерството за одбрана за отварање на кантини по гарнизони со цел добивање на квалитетна и евтина исхрана за вработените во тие гарнизони;
3.5. Превземање на мерки од за донесување на нови стандарди за исхрана во КТБ и промена на застарените листи на јадења и донесување на нови рецептури кои ќе бидат со стандардите на НАТО и нашата традиционална кујна;
3.6. Подобрување на условите за живот и работа во касарните.

4. Станбена проблематика
4.1. Овозможување на откуп на службените станови на сегашните корисници на службени станови;
4.2. Отстранување на неправилностите при доделување на надомест за станарина и инсистирање на СОБ за законско регулирање на истото со вградување во Законот за служба;
4.3. Следење на програмата АРМ мој вистински дом за трајно решение на станбеното прашање на вработените со изградба на нови станови. Претставниците од СОБ кои се одредени во станбената комисија да делуваат во правец на побрзо започнување на градба на становите.

5. Синдикални спортски игри
5.1. Одржување на финални спортски игри;
5.2. Зголемување на бројот на учесници на игрите, поголема масовност.

6. Информирање на членовите на СОБ
6.1. По региони:
– информирање со сите членови во Регионот еднаш годишно;
– информирање на синдикалниот одбор од регионите на СОБ;
6.2. Со издавање на информатор, со соопштенија и известувања (сите членови на СОБ);
6.3. Електронска пошта: преку веб страна и преку е-маил.
6.4. Прес конференци по потреба.

7. Туристички прошетки и шопинг
7.1. Можност за организирање на туристички посети и шопинг во Република Македонија и странство.

8. Унапредување на синдикалното движење
8.1. Активно учество во ЕУРОМИЛ и информирање за активностите. Доставување на покана за земја домаќин на состанок на ЕУРОМИЛ;
8.2. Соработка со сродни синдикати од Европа и Балканот, меѓусебни посети и размена на искуства;
8.3. Активно учество и придонес во ССМ;
8.4. Соработка со синдикатот на МВР.

9. Закон за учесниците во б/д на територијата на РМ и на просторите на бившата СФРЈ
9.1. Изработка и учество во донесување на закон за Учесниците во б/д на територијата на РМ и на просторите на бившата СФРЈ заедно со синдикатот на МВР.

10. Одбележување на свечености и празници
10.1. Осмомартовски подароци;
10.2. Новогодишни пакетчиња;
10.3. Изработка на рекламен материјал за членовите на СОБ;
10.4. Доделување на плакети за соработка и унапредување на синдикалното движење.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.