ПРОГРАМА на активности на СОБ за 2011 година

Програмата е поврзана со традицијата на делувањето на СОБ, одредена динамика на планирани активности како и од расположивите финансиски средстава на располагање во СОБ, но начелно ќе се движи со акцент и во правец на следниве активности:

1. Донесување на измени во Законот за служба во АРМ.
1.1. Следење на спроведувањето на Законот за служба во АРМ со активно учество и следење на донесувањето на подзаконските и најавените измени во Законот за служба во АРМ.
1.2. Изнаоѓање на решение за пфв, за прием, унапредување во подофицерски чин и статусот по истекување на договорот, разгледување на можните подобри решенија за пфв и следење на законските обврски во активната резерва и привилегиите за вработување;
1.3. Спроведување на законските решенија за ЦЛ во новиот Закон за служба и во донесувањето на подзаконските акти.
1.4. Поставување на непоставените старешини и старешините со упатување и решение за воените лица кои имаат 25 години, а се ранети во б/д или повредени во текот на службата;
1.5. Изнаоѓање на решенија за државните службеници во МО, нивниот статус, унапредување и поставување;
1.6. Следење и изнаоѓање на соодветни решенија за вработените во ЦУК.

2. Зголемување на стандардот на вработените
2.1. Зголемување на платата, изнаоѓање на решение за зголемување на платите сразмерно со порастот на трошковите за живот;
2.2. Следење на состојбите и благовремено поставување на иницијативи за враќање на дневниците за дежурство и зголемување на дневниците за службен пат;
2.3. Рехабилитација на повредените и ранетите од б/д во бањи, одморалишта или скијачки центри;
2.4. Подобрени интендантски решенија за воената униформа (можност за полесна замена и купување на униформа и опрема) формирање на воени продавници.
2.5. Следење на хигиенските и техничките услови и укинување на монополот на кантините со цел добивање на квалитетна и евтина исхрана.
2.6. Инсистирање за донесување на нови стандарди за исхрана во КТБ и промена на застарените листи на јадења и донесување на нови рецептури кои ќе бидат со стандардите на НАТО и нашата традиционална кујна;
2.7. Подобрување на условите за живот и работа во касарните.

3. Станбена проблематика
3.1. Овозможување на откуп на службените станови на сегашните корисници на службени станови;
3.2. Отстранување на неправилностите при доделување на надомест за станарина и инсистирање на СОБ за законско регулирање на истото со вградување во новите измени во Законот за служба;
3.3. Следење на програмата АРМ мој вистински дом за трајно решение на станбеното прашање со изградба на новите станови, вметнување на претставник на СОБ во станбените комисии. Делување во правец на побрзо започнување на градба на становите.

4. Синдикални спортски игри
4.1. Одржување на финални спортски игри;
4.2. Зголемување на бројот на учесници на игрите, поголема масовност.

5. Информирање на членовите на СОБ
5.1. По региони:
– информирање со сите членови во Регионот еднаш годишно;
– информирање на синдикалниот одбор од регионите на СОБ;
5.2. Со издавање на информатор, со сопштенија и известувања (сите членови на СОБ);
5.3. Електронска пошта: отварање на веб страна и преку е-маил.
5.4. Прес конференци по потреба.

6. Туристички прошетки и шопинг
6.1. Можност за организирање на туристички посети и шопинг во Република Македонија и странство.

7. Унапредување на синдикалното движење
7.1. Активно учество во ЕУРОМИЛ и информирање за активностите. Доставување на покана за земја домаќин на состанок на ЕУРОМИЛ;
7.2. Соработка со сродни синдикати од Европа и Балканот, меѓусебни посети и размена на искуства;
7.3. Активно учество и придонес во КСС;
7.4. Соработка со синдикатот на МВР.

8. Закон за учесниците во б/д на територијата на РМ и на просторите на бившата СФРЈ
8.1. Изработка и учество во донесување на Закон за учесниците во б/д на територијата на РМ и на просторите на бившата СФРЈ заедно со синдикатот на МВР.

9. Одбележување на свечености и празници
9.1. Осмомартовски подароци;
9.2. Новогодишни пакетчиња;
9.3. Изработка на рекламен материјал за членовите на СОБ;
9.4. Доделување на плакети за соработка и унапредување на синдикалното движење.
9.5. Одбележување на годишнина од формирање на СОБ.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.