Комисија за решавање на статусот на професионални војници

Во изминатиот период комисијата за решавање на статусот на професионални војници во состав:

 • Г-дин Петар Есмеров – Државен секретар
 • Правник од МО на АРМ
 • полк. Климе Стојановски – Г-1 во ГШ на АРМ
 • пполк. Спасое Дамјановски
 • зас. Бобан Стојановиќ – Главен поф во АРМ
 • Претставник од СОБ (Синдикатот на Одбраната и Безбедноста)

одржаа две средби на кои се разговараше за предлогот што е доставен од страна на СОБ (Синдикатот на Одбраната и Безбедноста) за решавање на статусот на професионални војници, а исто така е заклучено дека по завршување на изборите средбите ќе бидат почести за да се реши статусот на професионални војници, предлогот кој е доставен од страна на СОБ (Синдикатот на Одбраната и Безбедноста) е следен:
Услови на прием:

 •  Максимална старосна возраст – 25 год.

Произведување и примање на подофицери:

 • Произведувањето на подофицери да се врши исклучиво од редот на професионалните војници,
 • Потребно е да исполни услов од најмалку пет години работен стаж во АРМ.

Склучување на договор:

 • Должина 3 години во зависност од покажаните резултати и потребата на работното место, соодветната служба, договорот може да се продолжи повеќе пати до навршени 45 години возраст.

Престанок на служба:

 • Паричен надомест за секоја година календарски стаж остварен на служба во АРМ во висина од последната примена месечна бруто плата, помножена со коефициент 2.
 • Вработување кај друг работодавец.
 • Стручно оспособување.
 • Преквалификација – доквалификација.
 • Дивестирање на дејности во рамките на МО и АРМ.

Паричниот надомест би се остварил доколку има поминато најмалку три години календарски стаж на служба во АРМ.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.