Ангажирање на професионалните војници до навршување на 38 години!

На ден 06.11.2007 година како производ на сите овие преговарања и договарања излезе дополнување на Законот за служба во АРМ во членот 259 се додаде нов член 259-а кој гласи: „пфв кои пред денот на влегување во сила на овој закон имат склучено договор за работа со МО продолжуват со службата до истекот на договорот со можност за негово продолжување до навршување на 38 години”.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed.